ПРАВНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Този уебсайт е проектиран от организацията IIS Inter­na­tion­al Infor­ma­tion Sys­tems само за информационни цели, както и за получаване на възможни клиенти, бизнес контакти и търсене на работа.
Уебсайтът съдържа съдържание, изготвено от собствениците на същия, като то може да не отразява най-актуалните новини, така че по всяко време това съдържание може да бъде променено и/или заменено с ново, без предварително уведомяване или отговорност.
Съдържанието на уебсайта в никакъв случай не може да се счита за заместител на правен съвет или друг вид съвет. Няма да има търговски, професионални отношения или какъвто и да е друг тип взаимоотношения с професионалистите, които изграждат уебсайта, поради самия факт на достъп до него от страна на потребителите. Този уебсайт не гарантира скорост или липса на прекъсвания. По същия начин собственикът на уебсайта и сътрудниците не могат да бъдат държани отговорни за щети, произтичащи от използването на този уебсайт, нито за каквото и да е действие, извършено въз основа на информацията, предоставена в него.
Въпреки че прилагаме всички възможни средства за сигурността на уебсайта, не е гарантирано отсъствието на вируси или други вредни елементи, които биха могли да причинят вредни промени в компютърната система, в електронните документи или във файловете на потребителя на този уебсайт. Следователно, той не носи отговорност за щетите, които такива елементи могат да причинят на потребителя или на трети страни.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ:

Правата на интелектуална собственост на страницата www.iis.bg, нейният изходен код, дизайн, навигационни структури и различните елементи, съдържащи се в нея, са собственост на IIS Inter­na­tion­al Infor­ma­tion Sys­tems, която е изключителното упражняване на правата за използване на правата на същата в по всякакъв начин и по-специално правата на възпроизвеждане, разпространение, публично съобщаване и трансформиране, в съответствие с приложимото българско законодателство и законодателството на Европейския съюз.
Корпоративният сайт на  IIS Inter­na­tion­al Infor­ma­tion Sys­tems, страниците, които включва и информацията или елементите, съдържащи се в тях, включват текстове, документи, снимки, чертежи, графични изображения, компютърни програми, както и лога, търговски марки, търговски имена или други отличителни знаци , защитени с права на интелектуална или индустриална собственост, на които IIS Inter­na­tion­al Infor­ma­tion Sys­tems са собственици или законни лицензополучатели.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Чрез този уебсайт се предоставя информация за услуги, предназначени за публично знание, които във всеки случай ще бъдат предмет на правилата и условията, изрично описани по всяко време и които са достъпни от този уебсайт, които ще бъдат предмет на различните правни разпоредби на прил.

ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ:

Достъпът, навигацията и използването на този уебсайт предоставя състоянието на Потребителя, за което всички условия, които са установени, както и техните последващи
промени, се приемат от началото на навигацията през него, без да се засяга прилагането на съответните задължителни правни разпоредби.
Потребителят поема отговорност за правилното използване в мрежата.
Както достъпът до този уебсайт, така и използването, което може да бъде направено на информацията и съдържанието, включени в него, ще бъде отговорност единствено на лицето, което го извършва.
Условията за достъп до този уебсайт ще бъдат предмет на действащото законодателство и принципите на добросъвестност и законосъобразно използване от потребителя на същия, като обикновено се забранява всякакъв вид действия в ущърб на IIS Inter­na­tion­al Infor­ma­tion Systems.
Използването на този уебсайт за незаконни или неоторизирани цели ще се счита за строго забранено. Всяка форма на използване е забранена, включително всички видове възпроизвеждане, разпространение, прехвърляне на трети страни, публично съобщаване и трансформиране, чрез всякакъв вид подкрепа и средства, на горепосочените произведения, творения и отличителни знаци без предварително и изрично разрешение от съответните им Заглавия.

Неспазването на тази забрана може да представлява престъпление, наказуемо от действащото законодателство. Въпреки това, на ваш собствен риск, потребителят може да изтегли или да направи копие на
такива елементи изключително за тяхна лична употреба, при условие че не нарушават никое от правата на интелектуална или индустриална собственост на IIS Inter­na­tion­al Infor­ma­tion Sys­tems, нито ги променят напълно. или частично. В никакъв случай това няма да означава разрешение или лиценз върху правата на собственост на IIS Inter­na­tion­al Infor­ma­tion Systems.
Забранено е, освен в случаите, изрично разрешени от IIS Inter­na­tion­al Infor­ma­tion Sys­tems, да се представят страниците на IIS Inter­na­tion­al Infor­ma­tion Sys­tems или информацията, съдържаща се в тях, под рамки, отличителни знаци, търговски марки или социални или търговски имена на друго лице, компания или организация.

ОТГОВОРНОСТ:

IIS Inter­na­tion­al Infor­ma­tion Sys­tems не носи отговорност при никакви обстоятелства за какъвто и да е вид щети, които потребителите могат да причинят на тази уеб страница или на която и да е друга, поради незаконното или неправилно използване на нея или на съдържанието и информацията, достъпни или улеснени чрез нея . Когато потребителят влиза в мрежата, той го прави на свой собствен риск.

ОБСЛУЖВАНЕ:
IIS Inter­na­tion­al Infor­ma­tion Sys­tems си запазва правото да спре достъпа до своя уебсайт, без предварително известие, по преценка и временно, по технически причини или от каквото и да е друго естество, и може също така едностранно да промени както условията за достъп, така и всички или част от съдържанието, включено в него.

ОБЩ:
За всеки съдебен въпрос или такъв, който засяга уебсайта на IIS Inter­na­tion­al Infor­ma­tion Sys­tems, ще се прилага българското законодателство, като компетентни за разрешаването на всички спорове, възникващи или свързани с използването на този уебсайт, са съдилищата и съдилищата по местоживеене на потребителя. Достъпът до уебсайта на IIS Inter­na­tion­al Infor­ma­tion Sys­tems предполага приемане на всички условия, изразени по-рано.

ХИПЕРВРЪЗКИ:
Хипервръзките, които могат да се съдържат в уебсайта на IIS Inter­na­tion­al Infor­ma­tion Sys­tems, могат да водят до уебсайтове на трети страни. IIS Inter­na­tion­al Infor­ma­tion Sys­tems не поема никаква отговорност за съдържанието, информацията или услугите, които могат да се появят на посочените сайтове, които ще бъдат изключително информативни и в никакъв случай не предполагат връзка между IIS Inter­na­tion­al Infor­ma­tion Systems.